Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2225230
(11)  Číslo patentu  23443 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08855812.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2225230 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12162 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/12  A61K 31/443  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/085456 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/073757 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KESHAVARZ-SHOKRI Ali; 4285 Corte Langostino, San Diego CA 92130; US;
ZHANG Beili; 4505 Shorepointe Way, San Diego CA 92130; US;
KRAWIEC Mariusz; 46 Littlefield Lane, Marlborough MA 01752; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kyselina 3-(6-(1-(2,2-difluórbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxamido)-3-metylpyridín-2-yl] benzoová 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2225230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2225230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2225230
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.02.2017 Typ Doručené
Opis 03.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2017 Typ Doručené
Opis 07.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2017 Typ Odoslané
EP 2225230
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku