Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2217691
(11)  Číslo patentu  18464 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08855377.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2217691 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0759056, 0759474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2007, 30.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 11/00  C11D 7/34  C11D 3/34  C11D 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2008/052032 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/068810 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARKEMA FRANCE; 420, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAFFITTE Jean-Alex; 3 avenue de la République, F-64200 Biarritz; FR;
MONGUILLON Bernard; 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes cédex; FR;
STACHURA Pierre; (c/o SA SOPURA NV) Rue De Trazegnies 199, F-6180 Courcelles; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob kyslého čistenia v pivovarníckom priemysle 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 07/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 14.04.2021 07/2021 SC4A
 
EP 2217691
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.10.2015 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2016 9 165,50 EUR
36 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2017 10 199,00 EUR
37 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2018 11 232,00 EUR
38 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
39 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
40 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2217691
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 09.04.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.06.2015 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.02.2021 Typ Doručené
4a Opis 10.02.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 10.02.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 10.02.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2021 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.03.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 05.03.2021 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 17.03.2021 Typ Odoslané
EP 2217691
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 11.03.2021 LAFFITTE Jean-Alex LAFFITTE Jean-Alex
MONGUILLON Bernard MONGUILLON Bernard
STACHURA Pierre STACHURA Pierre
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 11.03.2021 LAFFITTE Jean-Alex LAFFITTE Jean-Alex
MONGUILLON Bernard MONGUILLON Bernard
STACHURA Pierre STACHURA Pierre
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku