Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2237429
(11)  Číslo patentu  27357 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08854728.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2237429 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2007304689, 2008070467 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2007, 18.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 13/11  H03M 13/25  H03M 13/27   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2008/071384 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/069617 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saturn Licensing LLC; 25 Madison Avenue, New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOKOKAWA Takashi; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
YAMAMOTO Makiko; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prekladanie bitov parity kódového slova kódu LDPC v kontexte DVB 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2237429
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2237429
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2237429
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.02.2018 Typ Doručené
Výkresy 13.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.05.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2018 Typ Odoslané
EP 2237429
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku