Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2214318
(11)  Číslo patentu  27305 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08853412.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2214318 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2007304689, 2007304690, 2008070467, PCT/JP2008/070960 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2007, 26.11.2007, 18.03.2008, 18.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 13/11  H03M 13/27  H03M 13/35  H04L 1/00  H04L 27/34  H04L 27/36  H03M 13/03  H03M 13/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2008/071312 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/069580 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saturn Licensing LLC; 25 Madison Avenue, New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOKOKAWA Takashi; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
YAMAMOTO Makiko; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
OKADA Satoshi; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
IKEGAYA Ryoji; c/o Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Bitový permutačný vzor pre BICM s LDPC kódmi pomeru 2/3 a 256QAM konšteláciami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2214318
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2017 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2018 10,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2214318
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.10.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2214318
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2017 Typ Doručené
Opis 01.08.2017 Typ Doručené
Opis 01.08.2017 Typ Doručené
Opis 01.08.2017 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 01.08.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2017 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2017 Typ Doručené
Opis 14.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 14.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 14.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 14.09.2017 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 11.01.2018 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 01.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 04.07.2018 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2018 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 12.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.04.2019 Typ Doručené
Výkresy 17.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 17.05.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 05.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
EP 2214318
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 11.01.2018 Saturn Licensing LLC Sony Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.01.2018 Hörmann Tomáš, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku