Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2227482
(11)  Číslo patentu  26913 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08852934.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2227482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  989296 P, 271388 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2007, 14.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/06  C07H 19/16  A61K 31/7068  A61K 31/7076  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/083787 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/067409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOFIA Michael J.; 3066 Antler Drive, Doylestown PA 18902; US;
DU Jinfa; 1206 Reins Circle, New Hope PA 18938; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  2',4'-substituované nukleozidové zlúčeniny ako antivírusové agenty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
 
EP 2227482
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2018 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.10.2019 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2227482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2018 Typ Doručené
2a Opis 19.03.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 19.03.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 26.03.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 26.03.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 26.03.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Typ Odoslané
EP 2227482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku