Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2217610
(11)  Číslo patentu  24257 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08851633.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2217610 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  989645 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 15/222  A61K 31/7036  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/084399 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/067692 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cipla USA, Inc.; 10 Independence Boulevard, Suite 300, Warren, New Jersey 07059; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AGGEN James; 1311 California Drive, Burlingame California 94010; US;
GOLDBLUM Adam Aaron; 3035 Ellis Street, Berkley California 94703; US;
LINSELL Martin; 602 East 16th Avenue, San Mateo California 94402; US;
DOZZO Paola; 2032 Powell Street, San Francisco California 94133; US;
MOSER Heinz Ernst; 7000 Shoreline Court, 3rd Floor, South San Francisco California 94080; US;
HILDEBRANDT Darin; Apartment 20, 2020 Latham Street, Mountain View California 94040; US;
GLIEDT Micah; 1225 Balboa Court, Sunnyvale California 94086; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Antibakteriálne aminoglykosidové analógy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2021 
   Maximálna platnosť do  21.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2217610
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.02.2017 9 331,00 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2017 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2018 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.01.2020 12 531,00 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.11.2020 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2217610
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 09.05.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 27.04.2017 Typ Doručené
2b Opis 27.04.2017 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.05.2017 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 16.09.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
5c Doklad o prevode 16.09.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2217610
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.09.2021 Cipla USA, Inc. Achaogen, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku