Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2231893
(11)  Číslo patentu  10005 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08851624.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2231893 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200700556 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/36  C23C 14/32  C23C 14/54  C23C 14/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/065168 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/065745 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Advanced Galvanisation AG; Berbiceweg 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VANDEN BRANDE Pierre; Quellenweg 9, CH-8224 Löhningen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém na galvanizáciu pomocou plazmy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2020 
   Maximálna platnosť do  07.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.06.2016 06/2016 PC4A
 
EP 2231893
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2011 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.11.2012 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.11.2013 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.11.2014 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2015 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.11.2016 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2017 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.12.2018 11 464,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.11.2019 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2231893
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2011 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 20.09.2011 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.09.2011 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2011 Typ Odoslané
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2016 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis prevodu 16.03.2016 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 16.03.2016 Typ Doručené
7b Plná moc 16.03.2016 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.05.2016 Typ Odoslané
EP 2231893
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.05.2016 Advanced Galvanisation AG Industrial Plasma Services & Technologies - IPST GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku