Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2219647
(11)  Číslo patentu  11385 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08850935.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2219647 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200701607, 987710 P, 200701788, 13722, 200801300, 97840 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2007, 13.11.2007, 14.12.2007, 14.12.2007, 17.09.2008, 17.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, US, DK, US, DK, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/495  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2008/050271 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/062517 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9, 2500 Valby; DK;
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.; One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOORE Nicholas; 220 N. Pleasant Avenue, Ridgewood, NJ 07450; US;
DRAGHEIM Marianne; Troldager 2, DK-2950 Vedbäk; DK;
BATRA Aneil; 4040 N Mozart Street, Unit 3, Chicago, Illinois 60618; US;
CHON Jin; 412 South Cook Street, Barrington, Illinois 60010; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Terapeutické použitie zlúčenín s kombinovanou SERT, 5-HT3 a 5-HT1A aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 06/2012 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 2219647
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.10.2012 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.10.2013 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.10.2014 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.10.2015 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2016 9 165,50 EUR
35 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2017 10 199,00 EUR
36 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2018 11 232,00 EUR
37 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
38 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
39 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2219647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.02.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.03.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 03.04.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Typ Odoslané
6 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 25.09.2020 Typ Doručené
6b Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
6c Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
6d Opis 25.09.2020 Typ Doručené
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2020 Typ Platba
8 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 01.10.2020 Typ Doručené
8b Opis 01.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.10.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 06.10.2020 Typ Doručené
9b Plná moc 06.10.2020 Typ Doručené
9c Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 26.10.2020 Typ Odoslané
11 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.10.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
13 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 30.11.2020 Typ Odoslané
EP 2219647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.04.2012 H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S
Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku