Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2220027
(11)  Číslo patentu  22607 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08849561.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2220027 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07120551 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 235/06  A61K 31/165  A61P 25/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/065367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/062949 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.r.l.; Strada Solaro, 97, 18038 Sanremo (Imperia); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CACCIAGLIA Roberto; Viale dei Pepi 60, I-18014 Ospedaletti; IT;
FERRARI Massimo; Via Antonio Locatelli 7, I-24069 Cenate Sotto; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Polymorfná forma N-[4-(trifluórmetyl)benzyl]-4-metoxybutyramidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2220027
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.10.2016 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.01.2018 10 398,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2018 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2220027
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2220027
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku