Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2205244
(11)  Číslo patentu  15353 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08847113.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2205244 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2583 P, 5803 P, 98676 P, 112060 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.11.2007, 07.12.2007, 19.09.2008, 06.11.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/5377  A61P 35/00  A61P 35/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/012539 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/061446 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ambit Biosciences Corporation; 11080 Roselle Street, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAMES Joyce K.; 1931 Chalcedony Street, San Diego CA 92109; US;
EICHELBERGER Shawn R.; 4215 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121; US;
SAVALL Traci L.; 4215 Sorrento Valley Blvd., San Diego, CA 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby podávania N-(5-terc-butyl-izoxazol-3-yl)-N'-{4-[7-(2-morfolín-4-yl-etoxy)imidazo[2,1-b][1,3]benzotiazol-2-yl]fenyl}močoviny na liečenie proliferatívneho ochorenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 3/2014 SC4A
 
EP 2205244
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.11.2013 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.10.2014 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.10.2015 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2016 9 165,50 EUR
18 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2017 10 199,00 EUR
19 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2018 11 232,00 EUR
20 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
21 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
22 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2205244
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 20.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2014 Typ Odoslané
EP 2205244
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku