Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2209936
(11)  Číslo patentu  9324 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08845668.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2209936 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BS20070168 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 17/04  D06F 18/00  A47G 25/14  D06F 58/10  D06F 69/00  D06F 73/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2008/000637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/057177 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zaglio Sergio; Via Belvedere 28, 46043 Castiglione Delle Stiviere, Mantova; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zaglio Sergio; Via Belvedere 28, 46043 Castiglione Delle Stiviere, Mantova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kastler Anton, Patentová a známková kancelária; Súmračná 12, 821 02 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Prístroj na čistenie, pranie, sušenie a žehlenie bielizne a odevov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 8/2011 SC4A
 
EP 2209936
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209936
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.09.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.10.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.09.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.10.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.09.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.09.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209936
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2011 Typ Odoslané
EP 2209936
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku