Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2209805
(11)  Číslo patentu  25878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08844563.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2209805 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  983606 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  C07K 14/54  A61K 51/10  A61P 19/00  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/009070 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/056268 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philogen S.p.A.; La Lizza 7, 531 00 Siena; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KASPAR Manuela; Philochem AG c/o, ETH- Honggerberg, Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH;
SCHWAGER Kathrin; Philochem AG c/o, ETH- Honggerberg, Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH;
TRACHSEL Eveline; Philochem AG c/o, ETH- Honggerbergm Wolfgang-Pauli-Str.10, 8093 Zurich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antigén spojený s reumatickou artritídou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
 
EP 2209805
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209805
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209805
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2017 Typ Doručené
Opis 21.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 2209805
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku