Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2215117
(11)  Číslo patentu  18360 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08844379.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2215117 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  983825 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/06  C07K 1/18  C07K 16/28  C07K 16/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/081516 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/058812 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genentech, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEBRETON Benedicte Andree; 1880 Vallejo Street 3, San Francisco, CA 94123; US;
O'CONNOR Deborah Ann; 1641 Cedar Street, San Carlos, CA 94070; US;
SAFTA Aurelia; 1655 North California Blvd 453, Walnut Creek, CA 94596; US;
SHARMA Mandakini; 563 Montego Terrace, Sunnyvale, CA 94089; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Purifikácia protilátok pomocou chromatografie s výmenou katiónov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.10.2023 
   Maximálna platnosť do  29.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2215117
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2015 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2215117
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.09.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.09.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.01.2022 663,00 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2215117
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.03.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 2215117
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku