Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2201376
(11)  Číslo patentu  13246 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08842581.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2201376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20070795 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/573  C07K 14/705  C12N 9/16  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2008/050576 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/053523 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faron Pharmaceuticals OY; Tykistökatu 6 B, 20520 Turku; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JALKANEN Sirpa; Rauvolantie 79, FI-20760 Piispanristi; FI;
SALMI Marko; Anniitunkatu 22, FI-20900 Turku; FI;
JALKANEN Markku; Rauvolantie 79, FI-20760 Piispanristi; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Nový biomarker na sledovanie vývoja nemocí a stanovenie účinnosti liečby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
 
EP 2201376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2201376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.10.2012 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2013 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.09.2014 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.09.2015 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2016 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.09.2017 199,00 EUR 10
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2018 232,00 EUR 11
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.10.2020 298,50 EUR 13
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2201376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 30.01.2013 Typ Doručené
5 Plná moc 01.02.2013 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Typ Odoslané
EP 2201376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku