Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2197288
(11)  Číslo patentu  30689 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08841157.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2197288 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0758216 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23C 19/08  A23C 19/082   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2008/051837 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/053627 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEL; 2 Allée de Longchamp, 921 50 Suresnes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MANERA, Rémy; 13 lieu-dit des Machurés, F-39190 Saint-Agnes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie aniónových emulgátorov na zvýšenie pevnosti tavených syrov s obsahom sušiny 40 % alebo menej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2022 
   Maximálna platnosť do  09.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zmeny mien 24.02.2021 4/2021 TC4A
 
EP 2197288
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2197288
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2019 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2020 298,50 EUR 13
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2197288
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 15.04.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 15.04.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 15.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.02.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 16.02.2021 Typ Odoslané
EP 2197288
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2021 BEL Fromageries Bel
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku