Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2212404
(11)  Číslo patentu  28494 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08838786.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2212404 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  873367 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 21/00  B01J 23/00  B01J 35/00  B01J 23/26  B01J 23/32  B01J 23/72  C07C 5/32  C07C 5/333   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/011835 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/051767 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant International Ltd; Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  URBANCIC Michael A.; 3228 Broeck Pointe Circle, Louisville Kentucky 40241; US;
FRIDMAN Vladimir; 418 Glensford Drive, Louisville Kentucky 40245; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zlepšené endotermické spôsoby konverzie uhľovodíku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2212404
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.10.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.10.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.10.2019 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2020 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2212404
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.10.2017 Typ Doručené
2b Opis 31.10.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis prevodu 01.03.2018 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 01.03.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.03.2018 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 01.03.2018 Typ Doručené
4b Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2018 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 12.03.2018 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 04.07.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.08.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 07.08.2018 Typ Doručené
9 Poplatok za pokračovanie v konaní 09.08.2018 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis prevodu 09.08.2018 Typ Doručené
10a Sprievodný list 09.08.2018 Typ Doručené
10b Plná moc 09.08.2018 Typ Doručené
10c Doklad o prevode 09.08.2018 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.08.2018 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 10.09.2018 Typ Odoslané
13 všeobecný referátnik 08.11.2018 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 31.08.2021 Typ Doručené
16 Doplnenie materiálov 03.09.2021 Typ Doručené
16a Doklad o prevode 03.09.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
17 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2021 Typ Platba
18 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2212404
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.09.2018 Clariant Corporation Sud-Chemie, Inc.
2 Prevod majiteľa 28.09.2021 Clariant International Ltd Clariant Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.09.2021 Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku