Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2211796
(11)  Číslo patentu  37975 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08837952.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2211796 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  960715 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/06  A61B 17/11  A61F 5/00  A61F 2/04  A61F 5/445  A61F 2/02  A61B 5/07  A61N 1/378  A61B 17/12  A61N 1/36  A61N 1/40  A61F 2/00  A61F 7/02  A61N 1/05  A61N 1/365   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2008/000557 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/048370 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Implantica Patent Ltd.; Ideon Science Park, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORSELL, Peter; Aegeristrasse 66, 6300 Zug; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj na kontrolu toku vajíčok vo vajcovode 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Maximálna platnosť do  10.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2211796
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2211796
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 06.09.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 2211796
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku