Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2209375
(11)  Číslo patentu  17030 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08836018.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2209375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  977115 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  A61P 35/00  C07D 487/06  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/078606 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/046205 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eisai Inc.; 100 Tice Boulevard, Woodcliff Lake, NJ 07677; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  XU Weizheng; 3646 Grosvenor Drive, Ellicott City, MD 21042; US;
DELAHANTY Greg; 7801 Tucker Drive, Nottingham, MD 21236; US;
WEI Ling; 8515 Thornton Road, Lutherville, MD 21093; US;
ZHANG Jie; 8513 High Timber Court, Ellicott City, MD 21043; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny inhibujúce PARP, kompozície a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2022 
   Maximálna platnosť do  02.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
 
EP 2209375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2014 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2015 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.09.2016 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2017 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2018 232,00 EUR 11
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2019 265,50 EUR 12
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.09.2020 298,50 EUR 13
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2209375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2014 Typ Platba
3 Plná moc 25.09.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2014 Typ Odoslané
EP 2209375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku