Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2194781
(11)  Číslo patentu  27200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08835957.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2194781 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  997665 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 37/02  A23K 20/158  A23K 50/48  A61K 31/23  A61K 31/20  A61K 31/198  A23K 50/42  A61K 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/011424 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/045481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Entre-deux-Villes, 1800 Vevey; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAN Yuanlong; 2743 Quail Valley Drive, Chesterfield MO 63117; US;
WALDRON Mark; Route De La Roche 4, CH-1073 Savigny; CH;
LARSON Brian T.; 8291 Cedar Creek Road, Dowling MI 49050; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby posilňovania kognitívnej funkcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2021 
   Maximálna platnosť do  02.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 08/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2019 09/2019 PC4A
 
EP 2194781
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2018 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.09.2019 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.09.2020 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2194781
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 07.05.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.05.2018 Typ Doručené
1c Opis 07.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prechodu 26.07.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 26.07.2019 Typ Doručené
4b Doklad o prechode 26.07.2019 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2019 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.08.2019 Typ Odoslané
7 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2021 Typ Doručené
7a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 2194781
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.08.2019 Société des Produits Nestlé S.A. Nestec S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.08.2019 FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku