Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2203176
(11)  Číslo patentu  18243 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08834753.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2203176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  90555 P, 995763 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.08.2008, 28.09.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/50  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/011251 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/045360 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celularity, Inc.; 33 Technology Drive, Warren, NJ 07059; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG Xiaokui; 10 Mounthaven Drive, Livingston, NJ 07039; US;
VOSKINARIAN-BERSE Vanessa A.; 57 Greenwood Avenue 1, Madison NJ 07940; US;
KANG Lin; 1106 Timber Oaks Road, Edison NJ 08820; US;
PADLIYA Neerav Dilip; 212 Country Club Lane, Scotch Plains NJ 07076; US;
HARIRI Robert; 341 Mendham Road, Bernardsville, NJ 07924; US;
HEIDARAN Mohammad A.; 8005 Lakenheath Way, Potomac, MD 20854; US;
PAL Ajai; 1 LeVan Court, Bridgewater, NJ 08807; US;
ZEITLIN Andrew; 29 Riverside Drive, Basking Ridge, NJ 07920; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Potláčanie nádoru použitím ľudského placentárneho perfuzátu a ľudských, od placenty odvodených medzistupňových prirodzených zábíjačských buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2015 6/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.03.2021 5/2021 PC4A
 
EP 2203176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2015 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2203176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.09.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.08.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.08.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2203176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2015 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.11.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 10.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 12.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.02.2021 Typ Odoslané
EP 2203176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 07.04.2015 ZHANG Xiaokui ZHANG Xiaokui
VOSKINARIAN-BERSE Vanessa A. PAL Ajai
KANG Lin PADLIYA Neerav Dilip
PADLIYA Neerav Dilip HARIRI Robert
HARIRI Robert VOSKINARIAN-BERSE Vanessa A.
PAL Ajai HEIDARAN Mohammad A.
HEIDARAN Mohammad A. KANG Lin
ZEITLIN Andrew ZEITLIN Andrew
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Fajnor IP, s. r. o.
Celularity, Inc. Anthrogenesis Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku