Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2179185
(11)  Číslo patentu  16729 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08788703.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2179185 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0716641 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 1/00  F16B 39/10  F16B 31/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2008/050732 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/027731 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Business Lines Limited; Unit 9 Kellet Road Industrial Estate, Carnforth LA5 9XP; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARCZYNSKI Michael; Biggins House Kirkby Lonsdale, Cumbria LA6 2NP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie indikujúce otáčanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 2179185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.07.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2179185
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.08.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.07.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.07.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.07.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.07.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.07.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.02.2021 597,00 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.08.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2179185
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.06.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 14.07.2014 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2179185
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku