Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2164817
(11)  Číslo patentu  19209 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08785326.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2164817 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007032892 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/006396 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/010311 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG; Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETRITZ Bernd; Kirchengasse 3, A-8663 Veitsch; AT;
LÜFTENEGGER Alfons; 1143 Azalea Drive, Munster, IN 46321; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(54)  Názov  Netvarovaný žiaruvzdorný materiál, postup na vytvorenie netvarovaného žiaruvzdorného materiálu a použitie netvarovaného žiaruvzdorného materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2164817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2164817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.06.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.06.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.06.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.06.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2164817
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.07.2015 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 17.08.2015 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2015 Typ Odoslané
EP 2164817
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku