Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2173553
(11)  Číslo patentu  11292 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08773886.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2173553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07014273 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 27/00  B65D 65/40  C23C 14/12  C23C 14/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/005514 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/012878 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DSM IP Assets B.V.; Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen; NL;
Biofilm S.A.; Mamonal Km 5, Sector Puerta de Hierro, Cartagena; CO;
Applied Materials GmbH & Co. KG; Siemensstrasse 100, 63755 Alzenau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAHROMI Shahab; Brusselsestraat 1b, NL-6211 PA Maastricht; NL;
KROOSHOF Gerardus Johannes Paulus; Dalerhof 10, NL-6132 SJ Sittard; NL;
QUICENO GOMEZ Alexandra Lorena; Mamonal Km 5, Sector Puerta de Hierro, Cartagena; CO;
HOFFMANN G.; Siemensstr. 100, 63755 Alzenau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Laminát a zložená vrstva tvorená z podkladu a povlaku, spôsob a zariadenie na ich prípravu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2012 6/2012 SC4A
 
EP 2173553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.07.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.07.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.01.2012 Typ Odoslané
Plná moc 20.03.2012 Typ Doručené
Plná moc 28.03.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2012 Typ Odoslané
EP 2173553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku