Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2262831
(11)  Číslo patentu  19029 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08772137.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2262831 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  33127 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  C07K 14/00  C07K 14/47  C07K 16/18  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/068530 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/110918 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NovelMed Therapeutics, Inc.; 11000 Cedar Avenue, Cleveland, OH 44106; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANSAL Rekha; 3109 Killingworth Lane, Twinsburg, OH 44087; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti properdínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.06.2023 
   Maximálna platnosť do  27.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2262831
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.07.2015 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2262831
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.06.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.07.2016 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.07.2017 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2018 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.07.2019 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.06.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2262831
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 21.07.2015 Typ Doručené
Generálna plná moc 21.07.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2262831
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku