Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2173752
(11)  Číslo patentu  16415 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08770794.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2173752 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  943705 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/066662 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/157208 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI Hui-Yin; 161 Thompson Drive, Hockessin, DE 19707; US;
RODGERS James D.; 2 Hillside Lane, Landenberg, PA 19350; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Soli inhibítora Janus kinázy (R)-3-(4-(7H-pyrolo(2,3-d)pyrimidín-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyklopentylpropánnitrilu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.06.2017 6/2017 PC4A
3 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2173752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2014 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2017 13,50 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.04.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.06.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.06.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.05.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.06.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 11.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.05.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.05.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.06.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2014 Typ Platba
Plná moc 19.06.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.01.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 04.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 04.01.2017 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.05.2017 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 2173752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.04.2017 Incyte Holdings Corporation Incyte Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku