Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2166863
(11)  Patent Number  22738 
(96)  European Application Number  08770585.1 
(96)  European Application Date  10.06.2008 
(97)  European Patent Number  2166863 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  31.08.2016 
(31)  Priority Number  943163 P 
(32)  Priority Date  11.06.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  31.03.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.05.2017 
(51)  International Patent Classification  A23L 13/40  A23B 4/20  A23B 4/22  A23B 4/24   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2008/066418 
(87)  International Publication Number  WO 2008/154536 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kerry Luxembourg S.a.r.l.; 17, rue Antoine Jans, 1820 Luxembourg; LU 
(72)  Inventor(s)  HUSGEN Ann; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US;
BAUMAN Ken; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US;
MCKLEM Lacey; 3330 Millington Road, Beloit, Wisconsin 53511; US;
PAPINAHO Petri; 3330 Millington Road, Beloit, Wisconsin 53511; US;
JONES Beth; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US 
(74)  Attorney(s)  Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Title  Spôsob a kompozícia na prípravu konzervovaných mäsových produktov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zrušený 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent  15.09.2022 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2166863
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2016 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2166863
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.05.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.05.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.06.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.06.2022 365,00 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2166863
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2016 Type Payment
Žiadosť o zápis prevodu 20.02.2017 Type Delivered
Doklad o prevode 20.02.2017 Type Delivered
Plná moc 20.02.2017 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.04.2017 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Type Sent document
EP 2166863
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 06.04.2017 Kerry Luxembourg S.a.r.l. Kerry Group Services International Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku