Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2166863
(11)  Číslo patentu  22738 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08770585.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2166863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  943163 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 13/40  A23B 4/20  A23B 4/22  A23B 4/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/066418 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/154536 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kerry Luxembourg S.a.r.l.; 17, rue Antoine Jans, 1820 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUSGEN Ann; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US;
BAUMAN Ken; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US;
MCKLEM Lacey; 3330 Millington Road, Beloit, Wisconsin 53511; US;
PAPINAHO Petri; 3330 Millington Road, Beloit, Wisconsin 53511; US;
JONES Beth; 2402 Seventh Street, NW, Rochester, Minnesota 55901; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob a kompozícia na prípravu konzervovaných mäsových produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  15.09.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2166863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2166863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.05.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.05.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.06.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2166863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 20.02.2017 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2017 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.04.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
EP 2166863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 06.04.2017 Kerry Luxembourg S.a.r.l. Kerry Group Services International Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku