Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2164496
(11)  Číslo patentu  24132 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08758648.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2164496 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007025908 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/10  A61K 47/12  A61K 9/00  A61K 31/53  A61K 33/26  A61K 45/06  A61P 7/06  A61P 33/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/004040 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/145281 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFMANN Stefan; Seidenweberstrasse 7, 407 64 Langenfeld; DE;
HEEP Iris; Grüner Weg 7a, 508 59 Köln; DE;
MUNDT Hans-Christian; Lessingstr. 30, 406 99 Erkrath; DE;
TORRES ISLAS Juan, Agustin; Fraccionamiento Valle Parque del Sol 18 N, Pozos de Santa Ana, San José; CR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Formulácie obsahujúce triazinóny a železo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50020-2019 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  17.09.2020 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 10.03.2021 05/2021 MC4A
 
EP 2164496
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.04.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.04.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2019 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2020 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.04.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2164496
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 15.05.2017 Typ Doručené
1b Plná moc 15.05.2017 Typ Doručené
1c Sprievodný list 15.05.2017 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2017 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 09.10.2019 Typ Doručené
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 12.05.2021 Typ Interné listy
EP 2164496
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku