Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2152946
(11)  Číslo patentu  12434 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08758495.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2152946 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007023062 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 3/02  D03D 11/02  D03D 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/003836 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/138589 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Iprotex GmbH & Co. KG; Kirchenlamitzer Strasse 115, 95213 Münchberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIWONSKI Timo; Zeyern, Eibig 14, 96364 Marktrodach; DE;
WYRWIS Bernd; Schüfnerweg 5, 96349 Steinwiesen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob zhotovenia tkaniny a tkanina zhotovená týmto spôsobom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2012 12/2012 SC4A
2 Zmeny adries 03.05.2013 05/2013 TE4A
 
EP 2152946
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.05.2013 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.05.2014 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.05.2015 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2016 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.05.2017 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.04.2018 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2019 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.05.2020 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.05.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2152946
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2012 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 19.03.2013 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2013 Typ Platba
6 oznámenie o zápise zmeny 10.04.2013 Typ Odoslané
EP 2152946
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.03.2013 Iprotex GmbH & Co. KG Iprotex GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku