Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2167204
(11)  Číslo patentu  10827 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08757245.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2167204 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.10.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  990072007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 7/02  B05D 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2008/000252 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/154758 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  colltex AG; Buchholzstrasse 46, 8750 Glarus; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZEMP Niklaus; Sonnenmattstrasse 20, CH-6206 Neuenkirch; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pásy na lyže zo smerovaných vločiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.06.2020 
   Maximálna platnosť do  05.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 04/2012 SC4A
2 Zmeny mien 02.07.2019 07/2019 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
 
EP 2167204
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.05.2012 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2013 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.06.2014 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.06.2015 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.06.2016 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.06.2017 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.06.2018 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.05.2019 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2167204
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 11.01.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2012 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.03.2019 Typ Doručené
5 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 13.05.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 05.06.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 26.06.2019 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
8a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 07.11.2019 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 05.11.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2019 Typ Platba
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2167204
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.06.2019 Serge Ferrari Tersuisse Ltd. Ferfil Multifils Sa
2 Prevod majiteľa 02.12.2019 colltex AG Serge Ferrari Tersuisse Ltd.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.12.2019 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku