Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2150218
(11)  Číslo patentu  21839 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08755235.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2150218 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  917334 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/44  A61F 5/448   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/063244 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/141180 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NGUYEN-DEMARY Tinh; Bristol-Myers Squibb Company, 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558; US;
TSAI, Mingliang, Lawrence, TSAI Mingliang Lawrence; Bristol-Myers Squibb Company, 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stomická pomôcka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2020 
   Maximálna platnosť do  09.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 02/2021 MM4A
 
EP 2150218
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.03.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.04.2019 12 265,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.03.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2150218
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2016 Typ Platba
3 Plná moc 13.09.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2150218
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku