Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2155696
(11)  Číslo patentu  24415 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08750834.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2155696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0700339 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 241/04  A61K 31/495  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2008/000044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/139235 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Richter Gedeon Nyrt.; Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ÁGAINÉ CSONGOR Éva; Rozália út 35., H-1031 Budapest; HU;
CZIBULA László; Gergely u. 48., H-1103 Budapest; HU;
SEBÖK Ferenc; Fáy u. 67., H-5800 Mezökovácsháza; HU;
DOMÁNY György; Bimbó út 114/A., H-1022 Budapest; HU;
GREINER István; Hüvösvölgyi út 201., H-1021 Budapest; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Piperazínové soli ako D3/D2 antagonisty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2155696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.05.2017 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.05.2018 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.04.2019 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.05.2020 298,50 EUR 13
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.05.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2017 Typ Doručené
2a Opis 06.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 06.06.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.06.2017 Typ Doručené
2d Príloha inde neuvedená 06.06.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2017 Typ Odoslané
EP 2155696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku