Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2268282
(11)  Číslo patentu  17888 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08748186.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2268282 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4422  A61K 9/08  A61P 39/04  A61K 47/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2008/000784 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/129592 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apotex Technologies Inc.; 150 Signet Drive, Toronto, ON M9L 1T9; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPINO Michael; 948 Duncannon Drive, Pickering, Ontario L1X 2P3; CA;
HUI Anita; 109 Morrison Crescent, Unionville, Ontario L3R 9L1; CA;
YANG Cihua; 83 Wolftrail Crescent, Richmond Hill, Ontario L4E 4K5; CA;
KABIR Mohammed N.; 51 Trish Drive, Richmond Hill, Ontario L4E 5C4; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalné formulácie deferiprónu s príjemnou chuťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2023 
   Maximálna platnosť do  25.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 4/2015 SC4A
 
EP 2268282
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2015 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2022 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268282
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.04.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.03.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.03.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 31.03.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 31.03.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.04.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2268282
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2015 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 2268282
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku