Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2162251
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08747717.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2162251 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  744881, 943781 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2007, 13.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/06  B22D 11/124  C22C 38/12  C22C 38/02  C22C 38/04  C21D 6/00  C21D 6/02  C21D 8/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/062781 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/137899 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nucor Corporation; 1915 Rexford Road, Charlotte, NC 28211; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLIAMS, James Geoffery; 8 Blanchard Crescent, Balgownie, New South Wales 2519; AU;
KAUL, Harold Roland; 11 Gowan Brae Drive, Mt. Ousley, New South Wales 2519; AU;
EDELMAN, Daniel Geoffrey; 632 South School Street, Brownsburg, Indiana 46112; US;
KILLMORE, Christopher Ronald; 32/59-67 Corrimal Street, Wollongong, New South Wales 2500; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Tenký liaty pásový produkt s prídavkami mikrolegúr a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2162251
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2162251
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 18.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 18.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2162251
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku