Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2257757
(11)  Číslo patentu  19610 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08741887.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2257757 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.12.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 9/00  F28F 3/02  F28F 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2008/050397 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/123517 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfa Laval Corporate AB; P.B. Box 73, 221 00 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LARSSON Håkan; Högsvägen 152-66, S-224 93 Kävlinge; SE;
BERMHULT Rolf; Skarpskyttevägen 2 F, S-226 42 Lund; SE;
ANDREASSON Fredrik; Vattugatan 7 B, S-247 31 Södra Sandby; SE;
CHRISTENSEN Rolf; Brännarevägen 11, S-240 14 Veberöd; SE;
SVENSSON Magnus; Storgatan 100, SE-240 30 Mirieholm; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Doskový výmenník tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 03/2016 SC4A
 
EP 2257757
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.03.2016 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.03.2017 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2018 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.03.2019 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.03.2020 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.03.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2257757
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 21.09.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 04.11.2021 Typ Doručené
4b Opis 04.11.2021 Typ Doručené
4c Plná moc 04.11.2021 Typ Doručené
4d Sprievodný list 04.11.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 2257757
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku