Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2158766
(11)  Číslo patentu  24505 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08741496.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2158766 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20070058579 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/61  H04N 19/91   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2008/002253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/153270 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742; KR;
Industry-Academia Cooperation Group of Sejong University; 98 Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul 143-747; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE Yung-Lyul; 1-704 Kukdong Apt., 192 Garak-dong, Songpa-gu Seoul 138-743; KR;
KIM Dae-Yeon; 201-104 Hyundai Hometown 2-cha Apt., Jangan-dong, Dongdaemun-gu Seoul 130-719; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a prístroj na entropické kódovanie/entropické dekódovanie video dát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2158766
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.04.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.03.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2019 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2020 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.04.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2158766
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.04.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 21.04.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 21.04.2017 Typ Doručené
2c Opis 21.04.2017 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.08.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 19.09.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 19.09.2017 Typ Doručené
4b Sprievodný list 19.09.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2017 Typ Odoslané
EP 2158766
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku