Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2139494
(11)  Číslo patentu  34319 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08732695.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2139494 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  896286 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/70  A61K 9/16  A61K 9/20  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/057888 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/116179 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BINDRA, Dilbir, S.; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
DALI, Mandar, V.; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
PARAB, Prakash, V.; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
PATEL, Jatin, M.; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
TAO, Li; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
TEJWANI, Ravindra, W.; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
VATSARAJ, Nipa; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US;
WU, Yongmei; 1 Squibb Drive, New Brunswick, NJ 08903; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Farmaceutické formulácie obsahujúce dapagliflozín propylénglykol hydrát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50019-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.03.2023 
   Maximálna platnosť do  21.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 2139494
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2139494
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.05.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.02.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.02.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2139494
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.05.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2020 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 08.07.2020 Typ Doručené
EP 2139494
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku