Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2111126
(11)  Číslo patentu  15720 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08729858.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2111126 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  706923 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 1/302  A23L 1/304  A61K 9/14  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 31/375  A61K 33/00  A61K 33/26  A61K 33/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/053960 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/101076 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOLDBERG Alan M.; 78 Hopper Avenue, Nutley, NJ 07110; US;
DILLS Steven; 12246 Eagles Point Lane, Ashland, VA 23005; US;
MARK William; 11062 Brookhollow Drive, Glen Allen, VA 23059; US;
SUTTON Bruce; 2317 Summerwood Drive, Richmond, VA 23233; US;
BYERLEY Chad; 13201 Lauren Lane, Midlothian, VA 23114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vylepšená stabilita vitamínových a minerálnych doplnkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.02.2022 
   Maximálna platnosť do  14.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2111126
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.01.2014 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.01.2015 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2016 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.01.2017 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.01.2018 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.01.2019 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.01.2020 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.01.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2111126
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 15.01.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 13.03.2014 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
9 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
10 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2111126
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.03.2014 Wyeth LLC Wyeth LLC
2 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku