Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2137537
(11)  Číslo patentu  14753 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08725256.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.02.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2137537 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  888921 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/001602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/097596 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LUKASHEV Matvey E.; 3 Louis Road, Tewksbury, MA 01876; US;
O'NEILL Gilmore; 17 Grove Street, Medford, MA 02155; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a použitia na liečenie roztrúsenej sklerózy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5015-2014 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  20.01.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2013 11/2013 SC4A
2 Zmeny mien 02.02.2016 2/2016 TC4A
 
EP 2137537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2137537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.01.2014 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.01.2015 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.01.2016 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.01.2017 199,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.01.2018 232,00 EUR 11
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.02.2019 265,50 EUR 12
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.01.2020 298,50 EUR 13
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.01.2021 331,50 EUR 14
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.12.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2137537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2013 Typ Platba
3 Plná moc 13.09.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2013 Typ Odoslané
5 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 25.06.2014 Typ Doručené
6 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2015 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.09.2015 Typ Doručené
7a Plná moc 28.09.2015 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 28.09.2015 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 18.12.2015 Typ Odoslané
9 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2015 Typ Platba
10 oznámenie o zápise zmeny 28.01.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.05.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 28.05.2019 Typ Doručené
EP 2137537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.01.2016 Biogen MA Inc. Biogen Idec MA Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku