Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2117749
(11)  Číslo patentu  37934 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08707774.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.02.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2117749 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007008149 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22C 5/06  B22C 5/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/001286 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/101668 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASK Chemicals GmbH; Reisholzstrasse 16-18, 407 21 Hilden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOCH, Diether; Stintenberger Strasse 37, 40822 Mettmann; DE;
MÜLLER, Jens; Sanddornweg 25, 42781 Haan; DE;
FROHN, Marcus; Hindenburgstrasse 60, 41542 Dormagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Tepelná regenerácia zlievarenského piesku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.02.2022 
   Maximálna platnosť do  19.02.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2117749
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2117749
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2117749
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku