Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2172728
(11)  Číslo patentu  30086 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08700571.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.01.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2172728 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200710023651 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 9/00  F28F 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2008/000011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/151497 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Co., Ltd.; 86 Nandi Road, Mashan Industry Zone Binhu District Wuxi Jiangsu 214091; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miao, Zhixian; No. 15,2 Apartment West 3F Xin Yuanli Chao Yang District, Beijing 100027; CN;
Ling, Xiang; Rm 502, No. 198 Qingshi Village Gulou District, Jiangsu 210006; CN;
Niu, Faqing; No. 100 Yanmen Heping Village Mashang Binhu District, Wuxi, Jiangsu 214091; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Výmenník tepla doskovo-rebrového typu bez tesniaceho pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.01.2022 
   Maximálna platnosť do  02.01.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2172728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2172728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.01.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.12.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.12.2020 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2172728
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.02.2019 Typ Doručené
Opis 14.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 2172728
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku