Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2186576
(11)  Číslo patentu  20137 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08447046.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2186576 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.05.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B07C 5/342   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOMRA Sorting NV; Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ruymen Marc; Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee; BE;
Berghmans Paul; Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na triedenie produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 06/2016 SC4A
 
EP 2186576
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.12.2015 8 298,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2016 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2017 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.10.2018 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2019 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2020 13 298,50 EUR
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.10.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2186576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 09.12.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 16.12.2015 Typ Platba
3 Plná moc 26.01.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
EP 2186576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2016 TOMRA Sorting NV Belgian Electronic Sorting Technology, N.V. (Best N.V.)
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku