Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2143539
(11)  Číslo patentu  20418 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08388025.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2143539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 59/14  B29C 44/32  B29L 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Logstor A/S; Danmarksvej 11, 9670 9670 Løgstør; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pedersen Martin; Gl. Feggesundvej 136, 7742 Veslos; DK;
Thomsen Tina; Vestervang Allé 28, 9670 Logstor; DK;
Brønnum Thomas; Carl Lindams Vej 4, Snoghøj, 7000 Fredericia; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby výroby predizolovaného potrubia a výrobná linka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2143539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2143539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.06.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.06.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.06.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.05.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2143539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
EP 2143539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku