Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2086155
(11)  Číslo patentu  8043 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08172467.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2086155 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080127315, 25823 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2008, 04.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04L 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ko Woo Suk; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-724; KR;
Moon Sang Chul; LG ELECTRONICS INC. IP GROUP, 16 Woomyeon-dong, Seocho-gu, Seoul 137-724; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2023 
   Maximálna platnosť do  19.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2011 1/2011 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
 
EP 2086155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2010 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2086155
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.12.2010 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.09.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.11.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.12.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2086155
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.10.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2010 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 02.02.2015 Typ Odoslané
EP 2086155
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku