Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2065609
(11)  Číslo patentu  7921 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08165902.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2065609 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0708342 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAFE METAL; 2 Place de Francfort, 69003 Lyon; FR;
Société Nationale SNCF; 2 Place aux Étoiles, 93200 Saint-Denis; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flachat Jacques; c/o NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 25A, rue Proudhon, 25000 BESANCON; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Brzdné zariadenie pre železničné koľajové vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
2 Zmeny mien 05.08.2014 8/2014 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 23.06.2021 12/2021 PC4A
4 Zmeny mien 23.06.2021 12/2021 TC4A
5 Poznámka 23.06.2021 12/2021 XY4A
 
EP 2065609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2010 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2013 3,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2021 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2065609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2010 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.09.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.10.2012 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2013 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.10.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2065609
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2010 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.11.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 22.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.04.2014 Typ Odoslané
Plná moc 17.06.2014 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 07.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 30.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.03.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 06.04.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.04.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.04.2021 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2021 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 21.04.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 03.06.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.06.2021 Typ Odoslané
EP 2065609
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2014 SAFE METAL AFE Metal
2 Prevod majiteľa 11.06.2021 SNCF MOBILITES SAFE METAL
SAFE METAL
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.06.2021 SAFE METAL SAFE METAL
Société Nationale SNCF SNCF MOBILITES
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku