Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2065609
(11)  Číslo patentu  7921 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08165902.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2065609 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0708342 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAFE METAL; 2 Place de Francfort, 69003 Lyon; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flachat Jacques; c/o NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 25A, rue Proudhon, 25000 BESANCON; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Brzdné zariadenie pre železničné koľajové vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2021 
   Maximálna platnosť do  06.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2010 12/2010 SC4A
2 Zmeny mien 05.08.2014 08/2014 TC4A
 
EP 2065609
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2010 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.09.2011 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.10.2012 5 199,00 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2013 6 232,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2014 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2015 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2016 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.09.2017 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.10.2018 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2019 12 265,50 EUR
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.09.2020 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2065609
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 09.09.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.11.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 22.11.2013 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2013 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.04.2014 Typ Odoslané
7 Plná moc 17.06.2014 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 07.07.2014 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 30.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.03.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.03.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis prevodu 06.04.2021 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 06.04.2021 Typ Doručené
12b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.04.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.04.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 2065609
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.07.2014 SAFE METAL AFE Metal
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku