Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2065524
(11)  Číslo patentu  36849 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08020387.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2065524 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007058028, 102008046671 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2007, 10.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 3/40  E03F 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dallmer GmbH & Co. KG; Wiebelsheidestrasse 25, 59757 Arnsberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dallmer, Johannes; Binnerfeld 27, 59757 Arnsberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Odtokové zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 09/2021 SC4A
 
EP 2065524
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.11.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2065524
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 02.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 10.03.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2021 Typ Odoslané
EP 2065524
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku