Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2140767
(11)  Číslo patentu  16855 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08012165.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.07.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2140767 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 1/28  A23G 3/02  A23G 3/20  A23P 1/10  A22C 7/00  B29C 33/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CFS Bakel B.V.; Beekakker 11, 5761 EN Bakel; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus; Ter Hofstadlaan 39, 5711 VT Someren; NL;
Van Der Laak Jacobus Johannes Maria; Haag 2, 5763 PM Milheeze; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na tvarovanie potravinového produktu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 2140767
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2140767
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.09.2014 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.07.2015 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.07.2016 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.07.2017 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.06.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.07.2021 663,00 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2140767
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2014 Typ Platba
Plná moc 11.08.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
EP 2140767
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku