Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1977909
(11)  Číslo patentu  8503 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08006261.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  1977909 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007015969 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 5/04  E04F 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta SCM01, Office 406, Ricasoli, Kalkara SCM 1001; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcu na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby štruktúrovanej stavebnej dosky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
2 Zmeny adries 04.01.2018 1/2018 TE4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1977909
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2011 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1977909
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.03.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.03.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.03.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.03.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.03.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.03.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.03.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.03.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.03.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.03.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.03.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1977909
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 14.12.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 1977909
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.12.2017 Flooring Technologies Ltd. Flooring Technologies Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku