Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1977909
(11)  Patent Number  8503 
(96)  European Application Number  08006261.5 
(96)  European Application Date  31.03.2008 
(97)  European Patent Number  1977909 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  03.11.2010 
(31)  Priority Number  102007015969 
(32)  Priority Date  03.04.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  08.10.2008 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.04.2011 
(51)  International Patent Classification  B44C 5/04  E04F 15/10   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta SCM01, Office 406, Ricasoli, Kalkara SCM 1001; MT 
(72)  Inventor(s)  nezverejniť pôvodcu na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Attorney(s)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob výroby štruktúrovanej stavebnej dosky 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  31.03.2022 
   Patent in Force maximum until  31.03.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
2 Zmeny adries 04.01.2018 1/2018 TE4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1977909
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2011 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 3,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1977909
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.03.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.03.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.03.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.03.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.03.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.03.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.03.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.03.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.03.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.03.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.03.2021 331,50 EUR 14

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1977909
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2011 Type Delivered
Plná moc 19.01.2011 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2011 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2011 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 26.09.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2017 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 14.12.2017 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Type Sent document
EP 1977909
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.12.2017 Flooring Technologies Ltd. Flooring Technologies Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku