Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2101730
(11)  Číslo patentu  8115 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07871968.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2101730 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0655773 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/12  A61K 31/167  A61P 29/02  A61P 25/06  A61K 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/052555 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/087323 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Perovitch Philippe; 2 route de la Poste, 33680 Le Temple; FR;
Maury Marc; 21 Rue Louis Jouvet, 33160 Saint Medard en Jalles; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Perovitch Philippe; 2 route de la Poste, 33680 Le Temple; FR;
Maury Marc; 21 Rue Louis Jouvet, 33160 Saint Medard en Jalles; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kastler Anton, Patentová a známková kancelária; Súmračná 12, 821 02 Bratislava 2; SK;
PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lieková forma pre podávanie Paracetamolu cez sliznice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2011 01/2011 SC4A
 
EP 2101730
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.12.2010 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.11.2011 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2012 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2013 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2014 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2015 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2016 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2017 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.12.2018 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2019 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.11.2020 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.11.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2101730
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 18.10.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2010 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.03.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.03.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 25.03.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 22.05.2019 Typ Odoslané
EP 2101730
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.05.2019 Kastler Anton, Patentová a známková kancelária Kastler Anton, Patentová a známková kancelária
PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku